Børnehavens vedtægt

Privatinstitution oprettet
efter friskolelovens § 36 a. og dagtilbudslovens § 20

Bilag til Randlevskolens vedtægt

§ 1 Privatinstitutionens organisatoriske forankring og hjemsted 

I henhold til § 1 i Randlevskolens vedtægt  har friskolen efter godkendelse i Odder kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Randlevskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven.

Privatinstitutionens navn er Randlevskolens fribørnehave, og er beliggende i Randlevskolens bygninger på Eriksmindevej 13, 8300 Odder.

§ 2 Formål

Friskolens formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til driften af børnehaven ses i lyset af følgende:

Stk 1.
Privatinstitutionen skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til kravsspecifikationen.

Privatinstitutionen opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.

Målsætningen for privatinstitutionens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.

Stk 2.
Privatinstitutionen drives med afsæt i Randlevskolens værdigrundlag. I Randlevskolens fribørnehave er det således værdifuldt at:

•         Børnene mødes med omsorg og forståelse.

•         Børnene er aktive og medskabende i egen udvikling og læring.

•         At børnene ses i som individuelle personer og mødes med udfordringer som passer netop den enkeltes udvikling.

•         Være en del af et forpligtende fællesskab (demokrati), hvor der bliver stillet krav, vist hensyn og draget omsorg for hinanden.

•         Børnene møder et inspirerende og udfordrende miljø som stimulerer både aktiv og interaktiv leg, samt ro og fordybelse.

•         Leve det sunde liv med fokus på sund kost og bevægelse.

•         Være nysgerrige på verden omkring os.

•         Forældrene er aktive samarbejdspartnere.

§ 3 Bestyrelsen

stk 1.
I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i privatinstitutionen have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt, og forældrebestyrelsen skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.

stk. 2.
Forældrebestyrelsen skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt børne­haveforældrene, en ledelsesrepræsentant udpeget af friskolens bestyrelse og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

stk. 3.
Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for ét år. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde inden udgangen af august måned. Det samme gælder for valg og udpegning af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

stk. 4.
Genvalg kan finde sted. Det vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrebestyrelsen. Forældrerepræsentanter skal udtræde af bestyrelsen, når de ikke længere har børn i privatinstitutionen (børnehaven).

Stk  5
Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for bestyrelsens indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger.

stk. 6.
Den daglige leder af børnehaven benævnes afdelingsleder, og pågældende er ansvarlig over for friskolens bestyrelse og friskolens daglige leder. Afdelingslederen skal i samarbejde med forældrebestyrelsens formand medvirke til forberedelse af møder i forældrebestyrelsen og forelægge emner til drøftelse.

§ 4 Bestyrelsens ansvar og kompetence

Stk 1.
Den overordnede ledelse af privatinstitutionen varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i privatinstitutionen, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overens­komstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.

Stk 2.
Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for privatinstitutionens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved bestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.

stk. 3.
Forældrebestyrelsen har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i privatinstitutionen (børnehaven). Forældrebestyrelsen har i øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtaleretten udøves i forhold til skoleleder og friskolens bestyrelse.

stk. 4.
I samarbejde med privatinstitutionens ledelse og medarbejdere medvirker forældre­bestyrelsen ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal inde­holde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke.

§ 4 Optagelse i privatinstitutionen

stk 1
Privatinstitutionen modtager børn i alderen 3-6 år. Barnet optages som udgangspunkt den måned, hvor barnet fylder tre år

Stk 2
Privatinstitutionen har plads til gennemsnitligt 21 børn med et maksimum på 21 børn

Stk 3
Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til elevernes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk 4
Ved opstilling på venteliste har søskendebørn til elever på Randlevskolen og børn i privatinstitutionen forrang.

§ 5  Opsigelse/udmeldelse

stk.1
Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. I måneden.

§ 6 Åbningstid

Privatinstitutionen har en ugentlig åbningstid på 51,5 timer

§ 7  Forældrebetaling

stk 1.
Randlevskolens bestyrelse fastlægger selv forældrebetalingens størrelse

Stk 2.
Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskenderabat er også gældende for privatinstitutionen.

Stk 3.
Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen

§ 8 Frokost i privatinstitutionen

Privatinstitutionen skal tilbyde en frokostordning, der står mål med den kommunale frokostordning i Odder Kommunes daginstitutioner. Privatinstitutionen er ligeledes omfattet af regler om forældrearrangeret frokostordning, såfremt forældrebestyrelsen fravælger privatinstitutionens tilbud om frokostordning.

For begge frokostordninger gælder, at de skal leve op til de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe

Stk 2.
Friskolens bestyrelse træffer beslutning om valg af leverandør til privatinstitutionens frokostordning og fastsætter beløb for den maksimale forældrebetaling pr. måned, dog maksimalt et beløb der svarer til det kommunalt fastsatte. Det fastsatte beløb gælder privatinstitutionens tilbud om frokostordning, såvel som en forældrearrangeret frokostordning.

Stk. 3.
Forældrebestyrelsen kan træffe beslutning om eventuelt fravalg af frokostordningen. Bestyrelsens beslutning omfatter herefter alle børn i privatinstitutionen. Forældrebestyrelsen skal hvert andet år tage stilling til om den vil fravælge frokostordningen. Eventuelt fravalg gælder for en periode på to år, hvorefter forældrebestyrelsen skal fravælge ordningen igen, såfremt ordningen fortsat ikke ønskes.

Stk 4.
Såfremt forældrebestyrelsen har fravalgt friskolebestyrelsens frokostordning, kan forældrebestyrelsen beslutte at etablere en forældrearrangeret frokostordning.

En forældrearrangeret frokostordning skal leve op til de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe.En forældrearrangeret frokostordning skal kunne gennemføres inden for de eksisterende fysiske rammer i privatinstitutionen.

Stk 5
De enkelte forældre med børn i privatinstitutionen skal selv kunne beslutte om de vil benytte den forældrearrangerede frokostordning. Til- og framelding til den forældrearrangerede frokostordning skal ske med 14 dages varsel og har virkning fra den 1. dag i en måned.

§ 9 Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter reglerne herom.

§ 10 Godkendelse

Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Odder kommune til godkendelse. Ændringer besluttes i friskolens bestyrelse efter høring i forældrebestyrelsen.

Underskrevet af Randlevskolens bestyrelse:

Randlev  den   /      2013

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________