Archive for Ikke kategoriseret

Skoleindskrivning

Velkommen til alle skolestartere til skoleåret 2020/2021

Tirsdag den 10. december er der skole­indskrivning på Randlevskolen fra kl. 17-18.

Program
• Velkomst i aula ved skoleleder.

• Børnene får opgavebog og løser opgaver med SFO personale mens forældre mødes med skoleleder, børnehaveleder og indskolings­lærer.

• Fælles afslutning.

Hvordan fungerer skolestart på Randlevskolen?
Hvis du allerede går i Randlevskolens børnehave, så vil barnet høre til i børnehaven, men deltage i flere og flere aktiviteter i skoledelen i løbet af foråret 2020. Trygheden i børnehaven giver mod til mere i skolen.

Starter man ‘direkte’ i Randlevskolen til august 2020 sørger vi for at ­barnet guides ind i skolen, så bedst mulige skolestart sikres.

Barnet starter i SFO i august 2020 samtidig med skolestart.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 22/10

Randlevskolen_ekstraordinær_generalforsamling_221019

Årsplaner på hjemmesiden

Så ligger der årsplaner på hjemmesiden.

De kan findes under; Om skolen, mål og evaluering.

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling i den selvejende institution Randlevskolen mandag den 8. april 2019 kl. 18.45 til kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og eventuelle stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning

4. Den tilsynsførende har mulighed for at fremlægge resultatet af sit tilsyn

5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen og i skolekredsen

7. Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Skoleindskrivning til skoleåret 2019/2020

Torsdag den 6. december er der skole­indskrivning på Randlevskolen fra kl. 17-18 for alle skolestartere til skoleåret 2019/2020.

Program

 • Velkomst i aula ved skoleleder.
 • Børnene får opgavebog og løser opgaver med SFO-personale, mens forældre mødes med skoleleder, børnehaveleder og indskolingslærer.
 • Fælles afslutning.

Vil du vide mere? Kontakt Randlevskolen og få svar. Du er også velkommen til helt uforpligtende at besøge os.

Bag for en sag 2018

Bag for en sag 2018_

Forældremøde d. 26.9

  Velkommen til

Forældremøde i børnehaven, onsdag d. 26.9.2018

 1. 19.00 – 21.00

 

19.00 Velkomst og introduktion til aftenens program.

           Præsentation af ny leder og nye medarbejdere.

 

19.10 Lone K inviterer til snak om den aktuelle

personalesituation i børnehaven, herunder dagens

gang.

 

19.30 Kaffe og Kage. Snakken fortsætter.

Herunder snak om sprog og sprogbrug.

 

20.15 Børnehavens vedtægter, forældrerådets rolle v/Lone K

 

20.30 Valg til forældreråd

 

  Anne Katrine laver Formandsberetning.

   Vi skal have valgt 3 nye medlem samt 2

   suppleanter til forældrerådet.

      

         20.50 Oprydning og konstituering af ny bestyrelse.

 

Tak for i aften!

Referat generalforsamling 19. april

Indkaldelse til Generalforsamling i institutionen “Randlevskolen”

Torsdag d. 19. april 2018 kl. 18:45 – 19:30

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning

 

 1. Den tilsynsførende har mulighed for at fremlægge resultatet af sit tilsyn

 

 1. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen og i skolekredsen

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.

Annette Bønløkke Slot Hansen Skolekredsen På valg Modtager genvalg
Jesper Daubjerg Rohde Pedersen Forældrekredsen På valg Modtager genvalg
Claus Jepsen Lauridsen Forældrekredsen På valg Modtager ikke genvalg
Rasmus Rud Jacobsen Skolekredsen På valg Modtager ikke genvalg
Camilla Houmann Magnussen Forældrekredsen Ikke på valg Valgt i 2017
Janni Helsinghoff Nielsen Skolekredsen Ikke på valg Valgt i 2017
Bjarne Bang Jensen Forældrekredsen Ikke på valg Valgt i 2017

 

 1. Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds

Suppleanter vælges for 1 år.

Brian Holst Jensen Skolekredsen På valg
Brian Nielsen Forældrekredsen På valg

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Eventuelt

 

Referat:

 

Ad 1: Valg af dirigent

Bjarne Henrik Jensen blev valgt

Generalforsamlingen er rettidigt varslet og indkaldt.

 

Ad 2: Valg af referent

Annette Bønløkke Slot Hansen blev valgt

 

Ad 3: Bestyrelsens beretning

Formandens årsberetning:

 

Det er nu to år siden jeg trådte ind i bestyrelsen her ved Randlevskolen. To år som har budt på mange spændende opgaver for skolebestyrelsen. Siden sidste ordinære generalforsamling er der sket utrolig mange ting her på Randlevskolen og jeg skal derfor ikke udelukke at jeg kunne komme til at glemme at nævne nogle. Så skulle der være nogle her ved forsamlingen for hvem beretningen forekommer mangelfuld så skal I være velkomne til at stille spørgsmål, når I om kort tid får ordet.

Der er flere emner, der står klart for mig når jeg tænker tilbage på det forgangne år. Det emne som står klarest for mig, er da vi i sommeren 2017 desværre sagde farvel til vores skoleleder Per Erland Nielsen som havde været sygemeldt i en længere periode og hvor der ikke var udsigt til en snarlig tilbagevenden. Det var en hård tid for alle men især personalet. Ved fælles hjælp og sparring fik vi løst mange af de udfordringer der lå således børnene mærkede mindst muligt til skolelederens fravær. I stedet fik vi på en ekstraordinær generalforsamling ansat Lone Krarup som ny skoleleder. Hun fik hurtigt sat sig ind i tingene her på Randlevskolen og som sammen med Lone Wetche Hansen nu udgør et ledelsesteam på Randlevskolen. Lone allerede har sat sit præg på Randlevskolen og at det fælles ledelsesteam er godt i gang med at arbejde med den røde tråd fra børnehaven og op gennem skoledelen.

Vi skulle også have en ny tilsynsførende på Randlevskolen fordi Kjeld Læssøe valgte at stoppe pga. stigende arbejdspres, så kort tid efter ansættelsen af Lone mødtes vi igen til ekstraordinær generalforsamling. Denne gang for at vælge Jens Vibe Michelsen som ny tilsynsførende for vores skole.

Men der er sket mange andre ting på Randlevskolen end ekstraordinære generalforsamlinger. Hele skolen var på lejrskole til Svenstrup Friskole på Als i efteråret. Turen var en stor oplevelse for eleverne og bød blandt andet på et besøg i Danfoss Universe.

Lige inden påske havde Randlevskolen både 7. og 8. klasse på studietur til Berlin med Inge Lise og Christiane. Det blev en spændende tur hvor eleverne prøvede flere forskellige ting – Blandt andet at spise i totalt mørke på ”Unsicht-bar”. Bestyrelsen bakker fortsat op om at Randlevskolen tilbyder studieture til udlandet til vores overbygning. Vi finder det vigtigt, at vi i en tid hvor den øvrige uddannelsessektor kun kender til besparelser fortsat bakker op om initiativer, der viser børnene andre steder en blot den skole man går på. Desuden er det bestyrelsens holdning at både studieture og lejrskoler styrker sammenholdet mellem eleverne og derfor skal prioriteres højt.

Igennem efteråret fik Randlevskolen igangsat en markedsføringskampagne. Vi fik blandt andet lavet en video, der viser skolen. Vi fik ligeledes delt vores nye folder ud i både Hou og Boulstrup. Folderen beskriver hvem vi er og hvad vi gør her på Randlevskolen og skal være med til at synliggøre skolen og det vi kan tilbyde. Modsat vores naboskoler kan vi tilbyde både børnehave og skolegang til og med 9. klassetrin og det budskab vil vi gerne sprede ikke mindst til Hou. Sidste år talte jeg om behovet for at vækste som skole og som et led i den strategi fik vi opsat et skilt med lys samt opsat bannere ved Houvejen.

Vi er fortsat en lille skole, men set i forhold til sidste år og året forinden så har vi haft en god tilgang af elever til Randlevskolen. Bestyrelsen arbejder fortsat på at synliggøre vores skole, så flere kan se den gode tilgang til undervisningen vi har på Randlevskolen. En tilgang som starter allerede i børnehaven. Jeg vil igen i år gerne fremhæve vores tværfaglige onsdage som nu kører på andet år. Jeg mener, de er med til at styrke vores elevers evner til at arbejde med projekter og giver den enkelte elev en god ballast, når de skal videre i deres uddannelsesforløb.

Når jeg har afleveret beretningen, så kommer kassereren og fremlægger skolens økonomiske resultat. Jeg vil nu alligevel berøre emnet økonomi lidt. Vi arbejder fortsat på at blive tilsluttet fjernvarmen. I løbet af 2018 og 2019 vil Odder Forsyning udvide deres dækningsområde til forventeligt at omfatte Randlev også. Dette vil give os en stor besparelse som kan komme vores børn til gode. Bestyrelsen har også igangsat en større gennemgang af de aftaler og kontrakter som skolen gennem årene har indgået med det formål at sikre, at vi får mest muligt for vores penge og at det er kvalitet vi modtager.

Sommeren 2017 fik vi renoveret vores skolekøkken. Køkkenet fremstår nu som et funktionelt rum hvor der både kan laves mad og det kan anvendes til andre formål. En plan for lydisolering af vores klasseværelser foreligger allerede, således vi kan give både børn og ansatte bedre fysiske rammer. Der vil også blive etableret en kunstgræsbane i forbindelse med skolegården i løbet af dette forår. Dette vil give børnene en god mulighed for at spille boldspil i fritiden også.

Vores seneste dialogmøde bød på emnet ”digital dannelse” på Randlevskolen. Vi havde en god aften med Lone som ordstyrer og fik nogle gode input vi kunne arbejde videre med i både bestyrelsen og hos skolens personale.

Som afrunding på denne beretning vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke en række mennesker som har ydet en indsats for både skolen og børnehaven. Tak jer som har sørget for at arrangere kæledyrsdag og til jer som har været med til at arrangere overnatninger på skolen eller børnehaven eller har stået til rådighed, når personalet afholder pædagogiske dage. Tak til jer som deltog i lejrturen til Als og var med til at få det hele til at fungere nemt. Vi sætter stor pris på jeres engagement. Tak til jer som har brugt jeres fritid på ombygninger af blandt andet køkkenet. En stor tak til støtteforeningen for at arrangere gode arrangementer som styrker fællesskabet ikke bare blandt børnene, men også blandt forældrene og for altid at komme med en hjælpende hånd. En tak til personalet i både skolen, SFO’en og børnehaven for yde en stor indsats for at give vores børn den gode og inspirerende undervisning. I holdt fanen højt og viste sammenhold ikke mindst i perioden hvor vi stod uden skoleleder. Bestyrelsen sætter stor pris på jeres faglighed og jeres store engagement i vores børn i både skole og børnehave.

Og til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsens medlemmer for et godt og positivt samarbejde. Jeg har gennem de sidste to år lært jer at kende som forældre der brænder for vores skole og som lægger en stor arbejdsindsats for skolen. Jeg vil glæde mig til at fortsætte arbejdet sammen med jer i de kommende år.

 

Spørgsmål vedr overvejelser ang studietur for kommende 9. årg

Formanden svarede herpå at det er under overvejelse og absolut er en mulighed som der vil blive arbejdet videre på.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

 

Ad 4: Den tilsynsførendes fremlæggelse af tilsynsrapporten

Fremlæggelse ved tilsynsførende Jens Vibe Michelsen.

Ministeriet har ændret på en række ting vedr tilsyn, der gør at tilsynet ikke kan færdiggøres førend maj måned. Jens kan dermed ikke fremlægge den færdige tilsynsrapport endnu.

Tilsynet på skolerne skal være mere sammenligneligt.

Tilsynet indeholder to vinkler: Det faglige indhold skal stå mål med folkeskolen og den demokratiske dannelse.

Jens har efter hans møder med skolen stor tillid og tiltro til at alt foregår som det skal på Randlevskolen og han oplever stor imødekommenhed, når han kommer på skolen.

Den endelige rapport kommer i løbet af maj måned og vil blive tilgængelig på skolens hjemmeside.

 

Ad 5: Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering

Kassereren Rasmus Rud Jacobsen fremlagde den reviderede årsrapport for 2017. Årsrapporten viste et overskud på 238.000 kr. Udgifterne til lønninger og materialer har været nogenlunde på samme niveau som i de tidligere år. Der har været en stigning i elever til Randlevskolen gennem året.

Revisionen gør opmærksom på at Randlevskolen trækker mere på likviditeten end der genereres overskud på driften til, hvilket bestyrelsen har taget til efterretning.

Revisionen har godkendt regnskabet.

 

Spørgsmål:

Hvor mange elever er skrevet op til kommende 0. årg? Der er pt 12 elever til kommende 0. årg.

Pt er der 30 børn i børnehaven – efter sommerferien 22 børn. Man oplever stor interesse for børnehaven i denne tid, og man har ugentligt besøg fra interesserede.

Pt bliver der 10 elever i 9. årg til næste skoleår.

 

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen og i forældrekredsen

Valg I forældrekredsen:

Jesper Daubjerg Rohde Pedersen modtager genvalg

Derudover indstiller bestyrelsen Josefine Mikkelsen.

Jesper Daubjerg Rohde Pedersen og Josefine Mikkelsen blev begge valgt i forældrekredsen

 

Valg i skolekredsen:

Annette Bønløkke Slot Hansen modtager genvalg

Derudover indstiller bestyrelsen Frank Løssl Poulsen.

Annette Bønløkke Slot Hansen og Frank Løssl Poulsen blev begge valgt i skolekredsen.

 

Bestyrelsen siger tak til Rasmus Rud Jacobsen og Claus Jepsen Lauridsen for deres indsats i skolebestyrelsen.

 

Ad 7: Valg af suppleanter til hhv skolekredsen og forældrekredsen

Valg af suppleant i skolekredsen:

Bestyrelsen indstiller Irmelin Fasterholdt Nømark. Irmelin blev valgt.

 

Valg af suppleant i forældrekredsen:

Bestyrelsen indstiller Bjarne Henrik Jensen. Bjarne blev valgt

 

Ad 8: Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

Ad 9: Evt.

Lone K informerede om den kommende 9. årg.

En udfordring i år har været at have en tysklærer med de relevante kompetencer til at kunne føre dem til eksamen.

Idag har Lone K afsluttet en ansættelse med en kommende tysklærer til kommende skoleår med ansættelse pr 1. august.  I det kommende år vil der på de tværfaglige onsdage, blive mulighed for at give de ældste årgange nogle ekstra sprogtimer.

Pt er der på Randlevskolen fokus på digital dannelse og mobilfrie uger.

 

Der blev spurgt ind til problematikken vedr det store antal elever der er på nogle kompetence hold – jævnfør de grundtanker i sin tid da skolen startede, at der skulle være små klasser. Det skyldes pt flaskehalse med nogle små årgange og nogle store årgange. Lone K er opmærksom på problematikken, som forhåbentlig vil blive løst i kommende skoleår. Men som udgangspunkt bliver alle elever på kompetence holdene undervist på det niveau de er på.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Skolebestyrelsen indkalder alle forældre og medlemmer af den selvejende institution “Randlevskolen” til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 19 april 2018

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar 2018

Vh Skolebestyrelsen på Randlevskolen

Skal du starte i skole i skoleåret 2018/2019?

Torsdag den 7. december er der skole­indskrivning på Randlevskolen fra kl. 16-17 for alle skolestartere til skoleåret 2018/2019.

Program
• Velkomst i aula ved skoleleder.
• Børnene får opgavebog og løser opgaver med SFO personale mens forældre mødes med skoleleder, SFO leder og indskolingslærer.
• Fælles afslutning.

Vil du vide mere? Kontakt Randlevskolen og få svar. Du er også velkommen til helt uforpligtende at besøge os. Skriv til os på kontor@randlevskolen.dk eller ring på tlf. 31 18 63 72.