SFO

SFO på Randlevskolen.

Fuglereden er Randlevskolens SFO. 

Alle elever i 0.- 3. årgang er automatisk indskrevne i Fuglereden.

Den bærende ide med SFO er, at det  i princippet er børnenes initiativ og motivation som skal være bærende for, hvilke aktiviteter der skal foregå. Børnene har en hektisk og travl skoledag med krav og forventninger fra fastlagte læringsopgaver og løbende  skift i opgaver, rum og sociale relationer.

Netop derfor er det værdifuldt, at komme i Fuglereden og få muligheden for at slappe af, lade op, og lade dagens oplevelser bundfælde sig.

Her er voksne som kan støtte børnenes initiativer og igangsætte aktiviteter efter vejret, og efter “dagsformen” generelt.

Her kan børnene øve sig i konflikt nedtrapning og løsning og få hjælp hertil, de kan øve sig i bl.a. at træne vinder/taber situationer i de sociale relationer de er trygge i. De kan fordybe sig i lege inde og ude, uden forstyrrende sceneskift.

Det er ikke antallet og omfanget af aktiviteter og arrangementer som tegner en god SFO, men at aktiviteterne er sjove, gode og inkluderende.

Fuglereden skal først og fremmest være et trygt rum og ramme for børnenes trivsel. Det er personalets nærvær, evne til at være til stede, til at “mærke” børnene, fange momentet , gribe dagen og understøtte de sociale relationer børnene selv skaber og understøtte de børn, som har behov for hjælp hertil, som skaber en god SFO.

Sådan tænker vi, en god SFO  være og sådan tænker vi, at Fuglereden skal være på Randlevskolen.

2019/SFO personalet og LK 

Fuglereden 

Vision

 • at skabe rammer som giver børn de bedste forudsætninger for at blive livsduelige, demokratiske og hele mennesker, med tro på sig selv og som er i stand til at møde deres omgivelser med anerkendelse, tillid, respekt  og rummelighed.

Mission

At give børnene et fritidstilbud hvor det enkelte barn kan vokse, styrke sit selvværd, udvikle sig og trives i et inkluderende fællesskab.

 • Hvordan
   • Vi er glade voksne som signalerer, at vi er til stede, er anerkendende  og lyttende.
   • Vi er tydelige og positive rollemodeller. Vi siger goddag og farvel.
   • Vi møder børnene i øjenhøjde, er tydelige, venlige og guidende.
   • Vi forstærker det positive og omtaler altid børnenes stærke sider.
   • Børnene inddrages i at udfærdige Fugleredens regler, så de til enhver tid kender dem og ved, hvad der forventes.

At tilbyde en ramme både for faste og for frie pædagogiske aktiviteter som børnene selv kan forvalte under tilsyn fra kompetente voksne og herigennem sikre det gode børneliv og balancen mellem at gøre og at være.

 • Hvordan
   • Vi har indrettet Fuglerede lokalet så børnene nemt kan finde det, de har brug for og selv kan rydde op igen.
   • Vi tydeliggør hvilke aktiviteter, der er tilgængelige og hvor frie aktiviteter kan foregå på den aktuelle dag. Se bl.a tavlen.
   • Vi vælger aktiviteter som udfordrer og styrker børnene, både personligt, motorisk og socialt.

At lade børnenes frie fantasi komme i spil i selvskabte rollelege og fordybelse i naturen og de omgivelser skolen tilbyder.

 • Hvordan
   • Vi skaber tid og rum for fri leg.
   • Vi placerer os fysisk “i midten”, så vi er der hvor børnene er eller i nærheden, når der er brug for hjælp.
   • Vi hjælper med iscenesættelse af legene og gør ting mulige.

At kompetente voksne understøtter, at alle børn får mulighed for at føle sig inkluderet og mærke kammeratskaber og gode relationer.

 • Hvordan
   • Vi fokuserer på den gode stemning og opmuntrer til nye bekendtskaber.
   • Vi understøtter inklusion og handler på eksklusion.
   • Vi guider børnegruppen i mødet med nye børn så vi sikrer en god opstart.
   • Vi samarbejder med forældre og børn om at forebygge mobberi og sikrer, at alle føler sig inkluderede.
   • Vi er tydelige i vore forventninger til forældrene. Vi viser forældrene tillid og ber dem have tillid til os.
   • Vi observerer det enkelte barn og dets relationer med andre.
   • Vi har ugentlige børnemøder med fokus på børnedemokrati og børnegruppens trivsel.

SFO-tid er fritid; tid til leg, fordybelse, udfoldelse af fantasi, og udvikling af personlige, sociale og motoriske kompetencer.