Tilsynserklæring – 2012

Tilsynsrapport for Randlevskolen 2011/12 (Skolekode 280224)

Tilsynsrapporten er udfærdiget i henhold til Bekendtgørelsen om friskoler §9, hvor det fremgår, at tilsynet bl.a. skal omfatte følgende punkter:

• Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, engelsk og regning/matematik.

• Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud.

• Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

  • Drøftelse af indholdet af undervisningsplaner med leder og lærer

På dialogmøde i februar 2011, blev jeg valgt som tilsynsførende for Randlevskolen med virkning fra august 2011.

Jeg har med stor interesse været på flere besøg på skolen, siden skolestart i august 2011. I min funktion som tilsynsførende har jeg aflagt skolen besøg tre gange, hvor jeg har overværet undervisningen og samværet i en række forskellige klasser og fag, samt haft samtaler med skolens leder, Thor Nyholm og flere af skolens medarbejdere.

Mit første officielle besøg som tilsynsførende blev gennemført d. 20.03.2012 Overordnet var jeg interesseret i at danne mig et helhedsindtryk af skolen og dens kultur. Mit fokus var især på samvær og fællesskab.

Mit andet besøg aflagde jeg d.17/4, 2012. Her overværede jeg skolens hverdag hos svalerne (indskoling) fra den star til slut .

Mit fokus var især undervisningsmiljøet, lektionernes kvalitet og elevernes niveau i skolens indskoling.

Mit tredje besøg aflagde jeg d. 23/4 2012. Jeg deltog i undervisningen på skolens mellemtrin, og fulgte ravnenes skoledag. Også her var mit fokus især undervisningsmiljøet, lektionernes kvalitet og elevernes niveau på mellemtrinnet.

Alt i alt har jeg således fået et bredt grundlag for at danne mig et indtryk af skolens kultur og undervisningen i skolens forskellige fag. Ikke desto mindre er nedenstående udsagn dannet på baggrund af nedslag i en skoles hverdag og kan derfor af andre og i andre situationer opfattes anderledes.

Med min optik kan jeg først og fremmest konkludere at der på Randlev Skolen hersker en anerkendende og tillidsfuld omgangstone mellem lærer og elever. De ansatte viser både i deres dialog med hinanden og i deres interaktion med eleverne at de er engagerede og optaget af at støtte og udfordre det enkelte barn i dets udvikling – fagligt, socialt og dannelsesmæssigt. Ligeledes er der blandt eleverne udviklet en tryg omgangstone hvor alle tager sig af hinanden og hvor alle gerne involvere sig i aktiviteter på tværs af alder. Dette gør sig gældende i både undervisnings og fritidssammenhæng og danner grundlag for at skolens samlede læringsmiljø opleves meget positivt.

Fra mit besøg den 17/3 opstod følgende observationer og refleksioner:

I morgenflex fik jeg indtryk af at eleverne er positive overfor måden at starte dagen på, de arbejde individuelt eller i små grupper med danskopgaver. Der blev arbejdet med alfabetet, ordspil og læsning. En del støj fra gangen eller min egen tilstedeværelse var måske medvirkende til at enkelte børn havde svært ved at komme i gang med opgaverne.

I formiddagens matematikforløb arbejde en gruppe på 8 elever med mål & vægt. Timen var velstruktureret og foregik i en venlig og rolig atmosfære. En fælles opstart blev afløst af individuelt arbejde med at måle og veje. En anden gruppe på 14 elever blev undervist i areal. De tog udgangspunkt i et matematikmateriale som forlaget har lavet til 2. Klasse. Der blev arbejdet i små grupper og underviseren havde et godt overblik over hvilken hjælp der var brug for i forskellige sammenhænge. Eleverne blev opmuntret af den ros de modtog for deres arbejde og blev derigennem motiverede til at arbejde ihærdigt med deres opgaver.

Den sidste gruppe var udenfor, og arbejdede med at skrive tal og bogstaver. En stor grad af fysisk aktivitet virkede fremmende for elevernes engagement som lå på et meget højt niveau. På alle matematikholdene trænede de gennem varierede arbejdsformer mange af de i trinmålene fastsatte matematikfaglige elementer.

Efter en pause hvor eleverne var ude, blev fællessamlingen afviklet. Beskeder med relevans for alle blev givet både fra voksne og børn. Fællesmødet indeholdt også et bevægelsesmodul for alle. Eleverne var rigtig gode til at modtage besked og samværet om bevægelse var gennemsyret af glæde og fællesskab.

I modulet efter fællessamling gik eleverne ud på nye hold, de yngste havde dansk. Efter en start, hvor eleverne og læreren førte en samtale, lyttede til hinanden og gav hinanden tid og opmærksomhed på en rigtig god måde, gik klassen i gang med at repetere de ord de arbejdede med sidste gang. Undervisningen forgår meget vel struktureret og underviseren er opmærksom på at delagtiggøre alle eleverne. Der blev arbejdet både med stavning af ord og forståelse af ord forskellige betydninger. Hvis en elev blev uopmærksom, blev de på fornem vis inddraget og dermed aktiveret i sin egen læringsproces. Efter en fælles gennemgang ændrede undervisningen sig til at indeholde bevægelse, og eleverne gik udenfor for at stave ordene ved at løbe mellem forskellige kegler. Modulet sluttede med at nye ord blev fremhævet og eleverne fik til opgave at arbejde med dem hjemme til næste gang.

I billedkunst for indskolingen arbejdede eleverne med temaet skrammelfigurer og brugte deres iPad til at lave film med de figurer de havde lavet tidligere i undervisningsforløbet.

Underviserne gav individuel vejledning til elevernes forskellige projekter. Enkelte elever var optaget af at få deres iPad klargjort med de rette apps inden de kunne komme i gang med det egentlige mål for undervisningen.

Den 23/5 foretog jeg mine observationer på skolens mellemtrin. Også her var der flere elever der arbejdede med individuelle opgaver i morgenflex. Flere sad i små grupper på gangen eller på biblioteket og hjalp hinanden med at skrive stil og andre sad i klasserne hvor der var et godt studiemiljø.

8.30 startede læsebåndsmodulet som foregår på stamholdene. Langt de fleste elever fandt helt naturligt deres bøger frem og begyndte at læse i de bøger som de tidligere havde valgt i samarbejde med lærerne.

En elev fik mulighed for særlig læsetræning sammen med en af lærerne. Bedømt ud fra de bøger eleverne på mellemtrinnet arbejder med er de dygtige læsere, hvilket også bliver bekræftet af underviserne.

8.55 – 10.05 var der dansk for alle eleverne. Undervisningen foregik på 3 aldersintegrerede hold. En gruppe på 11 elever havde arbejdet med digte. Resultatet af arbejdet blev hængt op og de podcasts som eleverne havde lavet viste de for hinanden i skolens auditorium. Eleverne produktioner var meget flotte og digtformen blev bearbejdet både skriftlig og mundtligt. En væsentlig del af undervisningen var at eleverne skulle give respons til hinanden. Også her var undervisningen præget af engagement og tryghed, eleverne blev vejledt og udfordret af en underviser der tydeligt havde et mål og en mening med lektionen.

I en anden gruppe, med 11 elever blev der arbejdet med dansk grammatik. Undervisningen var godt struktureret, således at eleverne kunne arbejde med begreberne grundled og udsagnsled individuelt eller i små grupper. Eleverne var særdeles gode til at hjælpe hinanden med stavning. Der var til denne gruppe 2 undervisere tilknyttet og alle eleverne fik tid sammen med en af de voksne til at bearbejde emnet. Efter en tid i klasselokalet foregik resten af undervisningen udenfor hvor eleverne aktivt arbejde videre med grammatik.

I den tredje gruppe, med 18 elever, blev der arbejdet med procesorienteret skrivning.

Efter en kort skriveproces lyttede gruppen til hinandens historier. Ligesom i de andre grupper får jeg indtryk af et højt fagligt niveau og bedømt på de produktioner som jeg overværede er eleverne rigtig dygtige. De er gode til at bruge sproglige virkemidler og variere deres ordforråd.

Dagen forsatte med fællestime og kreative fag. Også her var der stort engagement blandt både børn og voksne.

Jeg har haft samtaler med skoleleder Thor Nyholm, hvor jeg blevet orienteret om allerede igangsatte og kommende tiltag i skolens videre udvikling. Vi har bl.a. drøftet skolens fritidstilbud, den kommende mulighed for at forsætte på Randlevskolen i overbygningen, personalesammensætning og kompetenceudvikling.

På alle mine besøg har jeg kunnet konstatere at undervisningen på Randlev skolen bygger på gode relationer over alt i læringsmiljøet, underviserne er velforberedte og i stand til at tage elevernes input med ind i deres undervisningsplan. Der er tydelige mål med undervisningen hvilket giver eleverne en forståelse og mening med det de laver.

Undervisningen virker generelt rigtig godt sammensat og der arbejdes bevidst med brugen af forskellige læringsstile. Derfor kan jeg som tilsynsførende fastslå at Randlevskolen lever op til de af undervisningsministeriet stillede krav.

April 2012

Peter Gordon