Tilsynserklæring 2013

Tilsynsrapport for Randlevskolen 2012/13
(Skolekode 280224)

Tilsynsrapporten er udfærdiget i henhold til Bekendtgørelsen om friskoler §9, hvor det fremgår, at tilsynet bl.a. skal omfatte følgende punkter:

–  Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, engelsk og regning/matematik.
– Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud.
– Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
–  Drøftelse af indholdet af undervisningsplaner med leder og lærer

I skoleåret 12/13 har jeg haft flere formelle og uformelle besøg på skolen, som også i skolens 2. år summer af initiativ og udviklingsfokus.

I min funktion som tilsynsførende har jeg aflagt skolen besøg 2 gange, hvor jeg har overværet undervisningen og samværet i en række forskellige klasser og fag, samt haft samtaler med skolens leder, Thor Nyholm og flere af skolens medarbejdere.

Mit første officielle besøg som tilsynsførende blev gennemført d. 20.11.2012 Overordnet var jeg som tidligere interesseret i at kunne vurdere skolens læringsmiljø. Mit fokus var især på bevægelseselementet i skolens hverdag samt det generelle samvær og fællesskab. Bevægelseselementer indgår naturligt både i elevernes frie tid og i aktiviteter om formiddagen. På dagen for mit besøg var der sne og kulde men alligevel deltog de fleste elever aktivt og interesserede, men der var også en mindre gruppe der ikke kunne fastholde fokus.

Mit andet besøg aflagde jeg d.22.03.2013. Her overværede jeg skolens hverdag hos både svalerne (indskoling), ravnene (mellemtrinnet) og fritidstilbuddet i fuglereden efter endt undervisning.

Mit fokus var undervisningsmiljøet, trivslen og elevernes niveau i skolens indskoling. Eleverne var travlt optaget af aktivteter der relaterede til undervisningen og deres samspil med hinanden var nærmest eksemplarisk.

Som jeg oplever skolen kan jeg først og fremmest konkludere at der på Randlevskolen hersker en anerkendende og tillidsfuld omgangstone mellem lærer og elever. Eleverne udtrykker både i ord og handling at de trives med hinanden og med skolens medarbejdere. Måden skolen organisere dagen på opleves af eleverne som naturlig og de udtaler sig i positive vendinger om undervisningens kvalitet.

Jeg har haft samtaler med skoleleder Tor Nyholm, hvor jeg blevet bekræftet i at eleverne trives med hinanden og at de generelt er fokuserede på undervisningen. Skolen har en sund optagethed af at udvikle nye tiltag samtidig med at de fastholder fokus på allerede eksisterende aktiviteter og undervisningstilbud.

På mine besøg har jeg kunnet konstatere at undervisningen på Randlev skolen bygger på gode relationer over alt i læringsmiljøet, underviserne virker engagerede og kompetente. Der er en dynamik på skolen som elever og medarbejdere profitere af og det lover godt for årene fremover.

Jeg kan som tilsynsførende fastslå at Randlevskolen lever op til de af undervisningsministeriet stillede krav.

Tilsynsførende
Peter Gordon

 

One comment

  1. […] Dokumentet kan læses her […]