Stillingsopslag: Skoleleder

Erfaren skoleleder søges til aldersintegreret friskole

BESKRIVELSE AF SKOLEN

Randlevskolen er en friskole og børnehave etableret i 2011 og beliggende 4 km sydøst for Odder i et aktivt og ressourcestærkt lokalsamfund. Vi er et sammenhængende tilbud til børn i alderen 3-15 år (børnehave til og med 9. årgang), med en meget engageret personalegruppe, der samarbejder på tværs af organisationen. Børnehaven har knap 30 børn og skolen har ca. 85 elever.

Skolen har særligt fokus på den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Derfor har vi rullende indskoling og kompetencebaseret undervisning i dansk og matematik, hvilket betyder, at eleven bliver undervist på det faglige niveau, der løfter eleven bedst muligt. I skolens rammer vægter vi, at elever opnår en nysgerrig og analyserende tilgang til den nære og den større verden omkring os – udsyn er en af skolens bærende værdier. Vi arbejder kvalificeret med anvendelse af IT som en integreret del af elevernes værktøjskasse.  De mindste elever har personlige iPads og de ældste har Macbooks. Vi starter dagen med morgenbevægelse, der underbygger et godt læringsmiljø.

Børnehaven har særlig fokus på barnets motoriske udvikling og børns sprogtilegnelse, herunder sprogforståelse, ordforråd og skriftsprog.

Randlevskolen er et sted, hvor store som små føler sig værdsat. Vi har verdens bedste elever med et unikt fællesskab blandt børn, voksne og elever i alle aldre. Vi har en meget dygtig, ansvarlig og engageret personalegruppe, der skaber solid og kvalitativ undervisning med høj faglighed, samt sætter trygge rammer for barnets og elevens trivsel. Som leder på Randlevskolen har du naturligvis mulighed for også at sætte dit præg på skolens fremtidige retning og praksis.

Randlevskolens værdigrundlag

Randlevskolen er en skole som styrker og udvikler den enkelte elevs samlede kompetencer i livet, som fremmer elevernes glæde, livsmod og evner til demokratisk deltagelse i en hastigt foranderlig verden.

Skolen er en udviklingsorienteret skole, der søger at være i stadig bevægelse med opmærksomhed på udefrakommende input og vedvarende tilegnelse af ny pædagogisk og faglig viden.

Skolens undervisning er med afsæt i et helhedsorienteret menneskesyn og med en målsætning om vedvarende at skærpe elevernes nysgerrighed og lyst til læring både fagligt, personligt og socialt.

Kerneværdierne i skolens arbejde er; udsyn, faglighed, bevægelse og sundhedsfremme, fællesskab samt åbenhed.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Du skal som skoleleder på Randlevskolen arbejde med alle facetter af skoleledelse, heriblandt økonomi og administration, personaleledelse, det faglige miljø, intern og ekstern kommunikation og ­bestyrelsessamarbejde.

Det betyder, at du;

  • er et ledelsesmæssigt fyrtårn overfor alle; elever, ansatte, forældre og bestyrelse. Det bliver du ved at kunne udøve en tydelig, konsekvent og rammesættende ledelse.
  • arbejder med den strategiske udvikling af Randlevskolen samtidig med respekten for operationelle opgaver, fx årsplan, arbejdsopgavefordeling og skemalægning.
  • har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen.
  • forestår den daglige overordnede økonomi og administration, så fastlagte budgetter efterleves og ­administrative rutiner løses effektivt og bedst muligt.
  • kommunikerer skolens værdier og kvaliteter og skabe kontakter til det omkringliggende samfund, så potentielt nye børn og deres forældre finder vej til børnehave og skole.
  • definerer og eksekverer nødvendige beslutninger
  • arbejder for et godt og loyalt samarbejde med bestyrelsen, hvor du fremlægger gennemarbejdede beslutningsgrundlag, som bestyrelsen kan handle ud fra.
  • er den oplagte sparringspartner overfor lærere og pædagoger.
  • i mindre omfang, men naturligt, skal være en del af undervisningen.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

Ud fra funktionsbeskrivelsen søger vi en leder, som;

  • brænder for friskoletanken og det sammenhængende børneliv mellem børnehaven og skolen, og som implementerer friskolens værdier og visioner i hverdagen.
  • kan skabe et godt miljø med en synlig, nærværende, samarbejdende og anerkendende tilgang til omverdenen.
  • har erfaring med undervisning, ledelseserfaring, administration og økonomistyring.
  • har et fagligt og pædagogisk overblik og som brænder for den pædagogiske ledelse og trivsel blandt elever og personale.
  • med personlighed og pondus kan skabe den nødvendige struktur og tryghed i en omskiftelig hverdag.
  • evner det rolige overblik samtidig med at have mange bolde i luften.

TILTRÆDELSE

Der er ansøgningsfrist torsdag den 10. august 2017. Samtaler forventes afholdt medio august. Forventet ansættelsesstart er den 1. oktober 2017.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

  • Bestyrelsesformand Jesper Daubjerg Rohde Pedersen, tlf. 20 14 81 02, jespererp@hotmail.com, eller
  • Afdelingsleder i børnehaven (kst. skoleleder) Lone Hansen Wetche, tlf. 31 18 63 77. Lone kan kontaktes fra og med mandag den 31. juli.

SEND DIN ANSØGNING

Du skal sende din ansøgning i digital form (pdf-fil) til formand for bestyrelsen, Jesper Daubjerg Rohde Pedersen på e-mail adressen jespererp@hotmail.com.

Hent stillingsopslag som pdf

Comments are closed.