Vedtægter

Vedtægter forStotteforenings-logo

Støtteforeningen for Randlevskolen

 • 1. Foreningens navn og hjemsted:
  Foreningens navn er Støtteforeningen for Randlevskolen og dens hjemsted er i Odder kommune, postadresse ved formanden.
 • 2. Foreningens formål:
  Støtteforeningens formål er at yde støtte til almene kultur- og undervisningsformål i og omkring Randlevskolen. Bestyrelsen tilstræber, at støtte ydes efter samråd og koordinering med Randlevskolens bestyrelse og daglige ledelse, sådan at der opnås sammenhæng mellem Randlevskolens behov/ønsker og støtteforeningens støtte.
 • 3. Medlemmer:
  Som medlem af foreningen kan optages alle der vil støtte Randlevskolen.
  Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen opnås, når kontingent er betalt senest fem dage før generalforsamlingen.
 • 4. Kontingent:
  Der betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
 • 5. Regnskab og revision:
  Regnskabsåret følger kalenderåret.
  Regnskabet varetages af foreningens kasserer, som vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.
  Kassereren kan vælges udover bestyrelsen.
  Regnskabet revideres af foreningens revisor.
  Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til orientering.
  Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.
 • 6. Generalforsamling:
  Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af april.
  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på Randlevskolen og Randlevskolens hjemmeside. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
  Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
 • 7. Dagsorden:
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af kasserer
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.
 • 8. Stemmeret og afstemning:
  Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der skylder kontingent, har ikke stemmeret.
  Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
  Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
  Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 11.
  Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
 • 9. Ekstraordinær generalforsamling:
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.
  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
 • 10. Bestyrelsens ledelse:
  Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af fem medlemmer,
  Formanden og kassereren har tegningsret over foreningens økonomiske midler, når de begge underskriver.
  Den samlede bestyrelse underskriver det årlige regnskab.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer. Første gang i 2011 trækkes lod om hvilke tre bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
  Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden.
  Bestyrelsen fastlægger selv fordelingen af posterne formand, næstformand og kasserer på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
  For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede og tilkendegive at være villig til at modtage valg.
  Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel.

  11. Opløsning af foreningen og ændring af foreningens vedtægter:
  Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget hvis forslaget skal godkendes.
  I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue lokale initiativer for børn og unge i lokalområdet.

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. april 2014